Lopende Zaken voor bedrijven

Algemene voorwaarden

Rootzz

KvK nummer: 71658920
Tugelaweg 2-II, 1092 VB, Amsterdam

Artikel 1. Definities

 1. Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en Rootzz tot het verlenen van diensten door Rootzz ten behoeve van opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt. In het geval van workshops, trainingen of netwerkwandelingen ook wel deelnemer genoemd: de natuurlijke persoon die deelneemt aan de activiteit of aanverwante werkzaamheden.  
 3. Diensten: alle door Rootzz aan opdrachtgever geleverde diensten zoals training, coaching en advies, alles in de ruimste zin van het woord. Alsmede alle andere ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke overeenkomsten tussen Rootzz en haar opdrachtgevers voor het geven van advies en/of uitvoeren van trainingen, workshops, coaching of andere activiteiten.
 2. In de hierop volgende tekst draagt de naam “Rootzz” de volgende betekenis: “Rootzz, gevestigd te Amsterdam, en de voor de uitvoer van overeengekomen opdrachten door deze organisatie ingeschakelde derden”.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Rootzz deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Er is sprake van een overeenkomst wanneer de opdrachtgever aan Rootzz een schriftelijke opdracht verstrekt voor het geven van advies en/of een training, workshop of netwerkwandeling van één of meer deelnemers. Zo’n schriftelijke opdracht kent verschillende verschijningsvormen, waaronder een getekende offerte, een getekend contract, een brief, een e-mail of een ingevuld contact-, inschrijvings- of aanmeldingsformulier van Rootzz.
 2. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Rootzz een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Rootzz op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel, in overleg, een nieuwe termijn stellen waarbinnen Rootzz de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor  de opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
 3. Als Rootzz de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Rootzz aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

  Artikel 4. Rechten en plichten

  1. Bij elke overeenkomst tussen Rootzz en haar opdrachtgever verplicht Rootzz zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de opdrachtgever van Rootzz kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt.
  2. Met elke overeenkomst tussen Rootzz en haar opdrachtgever accepteert Rootzz een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich dat Rootzz zich tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is.
  3. Rootzz heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van een met Rootzz gesloten overeenkomst. Rootzz verplicht zich hierbij om deze derden met de hoogst mogelijke zorg te selecteren om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.
  4. Als één van de in een overeenkomst betrokken partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties door opdrachtnemer worden op de overeengekomen wijze betaald.
  5. Als Rootzz voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de opdrachtgever of deelnemer(s), is Rootzz van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de opdrachtgever of deelnemer(s) nalaten om de benodigde informatie of medewerking tijdig en gedegen te verlenen.

   Artikel 5. Verplaatsing en annulering van workshops, trainingen en netwerkwandelingen

   1. Rootzz kan bij annulering door de opdrachtgever (een deel van) het overeengekomen tarief in rekening brengen:
    – tot 2 maanden voor aanvang: 10%
    – tussen 2 maanden en een maand voor aanvang: 20%
    tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang: 50%
    binnen 2 weken voor aanvang: 100%
   2. Bij het verplaatsen van 1 of meer dagen op verzoek van de opdrachtgever geldt dat Rootzz gerechtigd is (een deel van) de overeengekomen kosten in rekening te brengen:
    – bij annulering in de periode tussen de datum van verplaatsing en 2 weken voor aanvang van de verplaatste training: 50%
    – bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de verplaatste training: 100%. 

   Artikel 6. Overmacht

   1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan partijen worden toegerekend indien sprake is van overmacht.  Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals langdurige ziekte, brand, e.d.
   2. Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de andere partij het recht de overeenkomst middels een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen. Wat al als gevolg van de opdracht gepresteerd is, wordt in geval van overmacht naar verhouding afgerekend.

    Artikel 7. Tarieven en betalingsvoorwaarden

    1. De tarieven van Rootzz bestaan tenzij anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per gewerkte tijdseenheid.
    2. Alle door Rootzz opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
    3. Alle door Rootzz opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt, daaronder vallen tevens declaraties van ingeschakelde  derden.
    4. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum verricht te zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Rootzz over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
    5. Binnen bepaalde omstandigheden (waaronder het ontwikkelen van maatwerk, het voorzien van bijzondere faciliteiten en het bedienen van een afwijkende omvang van groepen) kan Rootzz in overleg met de opdrachtgever voor aanvang van haar werkzaamheden een betalingsvoorschot of daarmee gelijk te stellen zekerheid verlangen.
    6. Rootzz behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever de overeengekomen tarieven aan te passen.
    7. Indien op verzoek van de opdrachtgever door Rootzz zo nodig specialistische werkzaamheden in onder aanneming of aan derden moeten worden uitbesteed is er evenwel sprake van mogelijk afwijkende tarieven. In voorkomend geval worden daarover vooraf aparte afspraken gemaakt tussen partijen.

    Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

    1. De bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer door Rootzz aan de opdrachtgever verstrekte stukken, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden bij de uitvoer van de overeengekomen opdracht en mogen niet worden vermenigvuldigd of ter beschikking worden gesteld aan derden.

    2. Indien auteursrechten of rechten van intellectueel eigendom berusten op stukken die gebruikt worden bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer van door Rootzz aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten, is en blijft Rootzz voor, tijdens en na de opdracht (behoudens licenties van derden) houder of eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever krijgt alleen een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

     Artikel 9. Aansprakelijkheid

     1. Rootzz is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Rootzz.
     2. Opdrachtgever is ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en Rootzz gezamenlijk doorbrengen als daarna.
     3. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij Rootzz aansprakelijk wil stellen.
     4. Rootzz is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk, voor schade, hoe dan ook, ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten voor opdrachtgever alsmede niet voor schade ten gevolge van tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst met opdrachtgever, tenzij de schade direct en geheel te wijten is aan opzet of grove schuld van Rootzz.
     5. Indien wordt aangetoond dat de schade als bedoeld in lid 4 van dit artikel is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Rootzz, is de uit dien hoofde verschuldigde schadevergoeding beperkt tot de in hoofdsom voor de verrichte diensten gefactureerde bedragen doch nooit meer dan hetgeen Rootzz in de voorgaande zes maanden aan opdrachtgever gefactureerd heeft.
     6. Aangezien lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken van de workshops, trainingen en netwerkwandelingen die Rootzz uitvoert bij/met een opdrachtgever, staat het de deelnemers vrij om wel of niet aan deze activiteiten deel te nemen. In deze gevallen is het aan de deelnemers zelf om te bepalen of deelname voor hen verantwoord en aanvaardbaar is.
     7. Een ieder die deelneemt aan de activiteiten van Rootzz dient kennis te nemen van  het bovenstaande en gaat ermee akkoord dat deelname geheel op eigen risico is.

     Artikel 10. Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens 

     1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.
     2. Tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben, verleent de opdrachtgever Rootzz bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van zichzelf en/of zijn/haar deelnemers in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. Rootzz beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften, benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.
     3. Rootzz heeft het recht om de naam van de zakelijke opdrachtgever en beeldmerk te gebruiken in het kader van reclame- en referentiedoeleinden.
     4. Uitgebreide informatie en voorwaarden zijn te vinden in de privacy verklaring van Rootzz.

      11. Toepasselijk recht en geschillenregeling

      1. De rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht. De rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer kennis te nemen, met dien verstande dat opdrachtnemer bevoegd blijft de opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer kennis te nemen.
      2. In geval van geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, zullen partijen eerst trachten het geschil in der minne te schikken.
      3. Deze algemene voorwaarden zijn niet slechts bedongen ten behoeve van opdrachtnemer, maar ook ten behoeve van alle overige personen die bij, voor of namens opdrachtnemer werkzaam zijn.
      4. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven een vertaling daarvan.
      Chat openen
      1
      Hallo, ik ben Piety. Wat kan ik voor je doen?