Consultancy

Algemene voorwaarden

Rootzz

KvK nummer: 71658920
Tugelaweg 2-II, 1092 VB, Amsterdam

De algemene voorwaarden van Rootzz hebben als richtlijn de algemene voorwaarden van de Orde van organisatiekundigen en –adviseurs. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d. 13-02-2018, KvK nr. 40532081, ref. KvK02/1651641. 

1. Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen;
  opdrachtnemer: het adviesbureau Rootzz;
 • opdrachtgever: de partij die met opdrachtnemer contracteert c.q. beoogt te contracteren;
 • opdracht: iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot het leveren
  van producten en diensten aan opdrachtgever;
 • offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van opdrachtnemer om een opdracht met opdrachtgever aan te gaan;
 • materialen: alle door opdrachtnemer (in het kader van de opdracht) ontwikkelde rapporten, adviezen, resultaten, concepten, presentaties, en andere stoffelijke objecten.

 2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten van welke aard dan ook aan opdrachtgever levert.
 2. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Wijzigingen van de opdracht of de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen overeengekomen zijn.

3. Totstandkoming Opdracht

 1. Een offerte van opdrachtnemer is steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever tot de offertedatum aan opdrachtnemer is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan opdrachtnemer is verstrekt. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door opdrachtgever verstrekte informatie en het gebruik daarvan.
 3. De opdracht komt volgens het overeengekomen tarief tot stand na schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van de door opdrachtnemer uitgebrachte offerte. Indien de offerte niet op enigerlei wijze door opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd en opdrachtnemer toch tot uitvoering van de opdracht overgaat met instemming van opdrachtgever, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht. Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van een derde de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. Kosten in verband met de inschakeling van deze derden zullen worden doorbelast aan de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor tekortkomingen van deze derden wordt uitgesloten. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is opdrachtnemer gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens haar cliënten te aanvaarden.

4. Rechten en verplichtingen van opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en niet een resultaatsverplichting.
  Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen gedurende de uitvoering van de opdracht regelmatig overleg voeren over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
 2. Indien bij de aanvaarding en de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen die de voortgang van de opdracht of het resultaat daarvan negatief (kunnen) beïnvloeden, zullen opdrachtnemer en opdrachtgever elkaar hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 3. Indien de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie afkomstig van opdrachtgever, niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken ter beschikking van de opdrachtnemer staat of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht om de door haar ingezette adviseur(s) of medewerker(s) te vervangen. Opdrachtnemer zal zich inspannen, indien er sprake is van een dergelijke vervanging, om (een) vervanger(s) in te zetten van hetzelfde niveau om de continuïteit en kwaliteit van de opdracht zoveel mogelijk te waarborgen.

5. Rechten en verplichtingen van opdrachtgever

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat:
  1. opdrachtnemer tijdig bezit krijgt van alle nuttige en noodzakelijke informatie, documenten en gegevens die opdrachtnemer voor het uitvoeren van de opdracht nodig heeft;
   alle voor de opdracht relevante en noodzakelijke feiten en omstandigheden, onder meer
   ontstaan door wijzigingen in het beleid en/of de organisatie van opdrachtgever en wijzigingen in haar directe (markt)omgeving, zo spoedig mogelijk aan opdrachtnemer worden gemeld, zodat opdrachtnemer daar in de uitvoering van de opdracht op behoorlijke wijze rekening mee kan houden;
  2. de bij uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers van opdrachtgever in voldoende mate beschikbaar en inzetbaar zijn;
  3. de adviseur(s) of medewerker(s) van de opdrachtnemer, tenzij expliciet anders is overeengekomen, op eerste verzoek kosteloos een eigen werkplek bij opdrachtgever zal krijgen, voorzien van goedwerkende telecommunicatievoorzieningen (zoals telefoon- en internetaansluiting). Dit is alleen van toepassing indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht.
 2. Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren voor aanspraken van derden (adviseurs en medewerkers van opdrachtnemer daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
 3. Opdrachtgever zal opdrachtnemer en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle mogelijke vorderingen, hoe ook genaamd en op welk standpunt ook gebaseerd, van de Belastingdienst en/of het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) tot inhouding en/of afdracht van belastingen en/of sociale premies, inclusief de daarop vallende rente en eventuele administratieve boetes, in verband met de door opdrachtnemer en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers verrichte werkzaamheden.

6. Aanpassing van de (inhoud van de) opdracht

 1. Indien zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, waaronder bijvoorbeeld aanpassing van de (inhoud van de) initiële opdracht.
 2. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat aanpassingen van de (inhoud van de) opdracht (bijvoorbeeld wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) de afgesproken planning kunnen beïnvloeden. Indien aanpassing van de (inhoud van de) opdracht het gevolg is van verzoeken of handelingen van opdrachtgever of andere omstandigheden die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen, zal opdrachtnemer het eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van haar gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate opdracht in rekening mogen brengen.

7. Vertrouwelijkheid

 1. Beide partijen zorgen ervoor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer aan derden, geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en materialen van opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever geeft toestemming haar NAW gegevens en telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer en voor administratiedoeleinden. Opdrachtnemer heeft het recht om naam en beeldmerk van opdrachtgever te gebruiken in het kader van reclame- en referentiedoeleinden.

8. Duur en beëindiging van de opdracht

 1. De opdracht wordt aangegaan voor de duur daarvan en zal daarom van rechtswege eindigen zodra de opdracht is afgerond.
 2. Opdrachtgever erkent dat de duur en de planning van de opdracht kunnen worden beïnvloed door allerlei onvoorziene factoren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kwaliteit van de door opdrachtgever in het kader van de opdracht verstrekte informatie en de (mate van) beschikbaarheid en inzet van de bij de opdracht betrokken medewerkers van opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Indien de planning niet kan worden gehaald, zullen partijen tijdig in overleg treden over het vervolg van de opdracht en een eventuele nieuwe planning.
 4. Partijen hebben beide het recht de opdracht tussentijds schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van één (1) kalendermaand, indien en voor zover één van hen daarbij aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen opdracht en eventuele aanvullende opdrachten wegens gewichtige redenen aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden.
 5. Opdrachtgever zal in geval van beëindiging van de opdracht om welke reden dan ook, alle tot dan toe in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden door opdrachtnemer tijdig en volledig vergoeden. Alle reeds aan opdrachtgever verstuurde facturen, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.
 6. Iedere partij is gerechtigd de opdracht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien ten aanzien van de andere partij (a) een verzoek tot faillissement is ingediend, (b) surséance van betaling is aangevraagd, (c) liquidatie of staking van de onderneming plaats heeft of (d) op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd. Opdrachtnemer is in geval van ontbinding tegenover opdrachtgever nimmer tot enige restitutie van al ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

9. Tarieven en kosten

 1. De uitgevoerde werkzaamheden en diensten van opdrachtnemer worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. Tenzij een andersluidende schriftelijke regeling is overeengekomen, zendt opdrachtnemer eenmaal per maand een (voorschot-) factuur.
 2. In de tarieven van opdrachtnemer en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn alle kosten begrepen zoals normale bureaukosten en reis- en verblijfkosten. De kosten van eventuele buitenlandse reizen worden afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht. Voor diensten/producten/inhuur accommodatie zijn de geldende prijslijsten c.q. geoffreerde prijzen van toepassing. De kosten van derden die opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht moet maken, worden aan opdrachtgever doorberekend tegen overlegging van nota’s.
 3. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Tussentijdse veranderingen die opdrachtnemer noodzaken tot tarief- of prijsaanpassing, worden maximaal eens per half jaar doorberekend aan opdrachtgever.

10. Betaling

 1. Opdrachtgever dient alle facturen afkomstig van opdrachtnemer steeds uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen op het door opdrachtnemer aangegeven rekeningnummer.
 2. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig of niet volledig betaalt, is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim en over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien opdrachtgever ook na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan opdrachtnemer de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht alvorens verplichtingen van haar kant na te komen, volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door de opdrachtgever te verlangen.

 11. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer, en indien van toepassing de door haar ingeschakelde adviseurs, medewerkers en derden, is uitsluitend aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht. De hiervoor bedoelde contractuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer en de aansprakelijkheid uit andere hoofde, is beperkt tot vijftig procent (50%) van de hoogte van het bedrag dat opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen van opdrachtgever. Indien de opdracht langer dan een halfjaar doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan vijftig procent (50%) van het totaalbedrag dat opdrachtnemer in het kader van de opdracht in de laatste zes  maanden vóór het ontstaan van de schade van opdrachtgever heeft ontvangen.
 2. Opdrachtnemer en de door haar ingeschakelde adviseurs, medewerkers en derden zijn niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever of enige derde lijdt ten gevolge van de toepassing of het gebruik van de materialen en/of de resultaten van de werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en de door opdrachtnemer in het kader van de opdracht ingeschakelde adviseurs, medewerkers en derden voor alle in dit artikellid bedoelde schade.
 3. Indien de opdrachtgever van oordeel is dat opdrachtnemer aansprakelijk is wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, stelt opdrachtgever opdrachtnemer te allen tijde onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke, en geeft opdrachtnemer daarbij alsnog de gelegenheid om de tekortkoming binnen een redelijke termijn ongedaan te maken. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten die opdrachtnemer in staat stelt adequaat te reageren.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade van de opdrachtgever, die het gevolg is van het niet, of niet tijdig presteren, of niet deugdelijk presteren door opdrachtnemer.
 5. De in dit artikel 11 opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet en/of grove schuld van opdrachtnemer.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij opdrachtnemer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen opdrachtnemer vervalt door het enkele verloop van zes (6) kalendermaanden na het ontstaan van de vordering.

12. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten voor met betrekking tot producten van de geest die zij gebruikt, heeft gebruikt, dan wel ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van haar dienstverlening. Opdrachtnemer is gerechtigd de kennis, ervaring en algemene vaardigheden die zij bij het verrichten van werkzaamheden voor opdrachtgever en/of voor cliënten van opdrachtgever heeft verkregen, zonder enige beperking te gebruiken en verder te ontwikkelen.

13. Slotbepalingen

 1. Behoudens het bepaalde in artikel 8 lid 6 van deze algemene voorwaarden geldt dat, indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht in de zin van artikel 6:74 van het Burgerlijk Wetboek, deze partij daarvan onmiddellijk mededeling zal doen aan de andere partij. Partijen zullen vervolgens in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen. Indien de overmacht situatie langer dan drie (3) maanden voortduurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang middels schriftelijke kennisgeving te beëindigen. Wat al als gevolg van de opdracht gepresteerd is, wordt in geval van overmacht naar verhouding afgerekend.

14. Toepasselijk recht en geschillenregeling

 1. De rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht. De rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer kennis te nemen, met dien verstande dat opdrachtnemer bevoegd blijft de opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer kennis te nemen.
 2. In geval van geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, zullen partijen eerst trachten het geschil in der minne te schikken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn niet slechts bedongen ten behoeve van opdrachtnemer, maar ook ten behoeve van alle overige personen die bij, voor of namens opdrachtnemer werkzaam zijn.
 4. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven een vertaling daarvan.
Chat openen
1
Hallo, ik ben Piety. Wat kan ik voor je doen?